8-1000 തരം ബാസ്‌ക്കറ്റ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ V1.0

8-1000 തരം ബാസ്‌ക്കറ്റ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ V1.0

സ്റ്റീൽ വയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

സ്റ്റീൽ വയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഇൻസുലേഷൻ ഭാഗങ്ങൾ ട്രോളി തരം ഫിക്സഡ്-ലൈൻ ഫർണസ് ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ V1.0

ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഇൻസുലേഷൻ ഭാഗങ്ങൾ ട്രോളി തരം ഫിക്സഡ്-ലൈൻ ഫർണസ് ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാറ്ററി റീഹൈഡ്രേറ്റർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാറ്ററി റീഹൈഡ്രേറ്റർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലൈസിംഗ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലൈസിംഗ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് ടണൽ വയർ വടി പിക്ക്ലിംഗ് ഫോസ്ഫേറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് ടണൽ വയർ വടി പിക്ക്ലിംഗ് ഫോസ്ഫേറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാംഗിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ലൈൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാംഗിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ലൈൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം

യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പിക്കിംഗ് ടാങ്ക് സംരക്ഷണ ഉപകരണത്തിനായുള്ള എംബഡഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമായ V1.0 മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പിക്കിംഗ് ടാങ്ക് സംരക്ഷണ ഉപകരണത്തിനായുള്ള എംബഡഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമായ V1.0 മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ ഓൺലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റിംഗ് സ്ലാഗിനായുള്ള ഒരു ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ V1.0

യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ ഓൺലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റിംഗ് സ്ലാഗിനായുള്ള ഒരു ഇന്റലിജന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ V1.0

ഓട്ടോമാറ്റിക് റോബോട്ടിക് ആം V1.0-നുള്ള ഒരു ഉൾച്ചേർത്ത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

ഓട്ടോമാറ്റിക് റോബോട്ടിക് ആം V1.0-നുള്ള ഒരു ഉൾച്ചേർത്ത നിയന്ത്രണ സംവിധാനം