പുതിയ യൂട്ടിലിറ്റി പേറ്റന്റ് (4)

2019224997833- യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (മുദ്ര)

പുതിയ യൂട്ടിലിറ്റി പേറ്റന്റ് (3)

യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഒപ്പ്)

പുതിയ യൂട്ടിലിറ്റി പേറ്റന്റ് (2)

2019224859941- യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (മുദ്ര)

പുതിയ യൂട്ടിലിറ്റി പേറ്റന്റ് (1)

201922474821X- യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (മുദ്ര)